تعلیقات حواشی و توضیحات

۲۰۲۰۰۹۱۹_۱۷۳۹۰۸۲۰۲۰۰۹۱۹_۱۷۳۵۲۶۲۰۲۰۰۹۱۹_۱۷۴۶۳۹۲۰۲۰۰۹۱۹_۱۷۳۹۰۵

۹۹/۰۶/۲۹
۲۰۲۰۰۹۱۹_۱۷۳۶۲۵

تصویر هایی از کتاب (ثریا)

۹۹/۰۶/۲۹
۲۰۲۰۰۹۱۸_۲۱۱۴۱۵

ماجرای چاپ کتاب ثریا و نظر استاد روشن بین بروجردی( زید عزّه) در پاسخ در خواست مولف محترم

پس از رسیدن کتاب چاپ شده به محضر مبارک استاد بروجردی در تاریخ ۹۹/۶/۲۷ و درخواست مولف محترم برای نظر استاد به صورت مکتوب، ایشان در تاریخ جمعه۹۹/۶/۲۸ نظر مبارک خود را در دو صفحه […]