اجرایی فعلی
  1.  مدیریت تشکل طلاب و فضلای بروجردی سراسر کشور

  2. نمایندگی طلاب و فضلای بروجردی در مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم

  3. عضویت کمیسیون تحقیقات علمی دوره هفتم مجمع نمایندگان -سه عنوان سابق در پایان سال ۱۳۹۶ شمسی مقارن با تمام شدن نمایندگی استاد(زید عزه) به اتمام رسید.