تدریس های رسمی


تدریس های رسمی

برخی تدریس های رسمی  (۲۹سال سطح ۱ -دست کم۱۹ سال سطح عالی-۱۰سال خارج فلسفه -۶سال خارج فقه )در بروجرد و قم که بعضی چندین دوره متعدد بوده  است:

 1. صرف میر

 2. شرح التصریف

 3. تجزیه و ترکیب جز ۳۰

 4. صمدیه

 5. السیوطی

 6. تهذیب المغنی

 7. مغنی اللبیب

 8. مختصر المعانی پایه ۳

 9. مختصر البیان پایه ۴

 10. الکبری فی المنطق

 11. المنطق مظفر (ره ) جلد ۱

 12. المنطق مظفر (ره) جلد ۲

 13. تلخیص المنطق ۳ جلد

 14. معالم الدین فی الاصول

 15. اصول الفقه مظفر (ره ) جلد ۱

 16. شرح لمعه ۱ فقه ۱

 17. شرح لمعه ۱ فقه ۲

 18. شرح لمعه ۲ فقه ۴

 19. شرح لمعه ۱ فقه ۳

 20. شرح لمعه ۲ فقه ۶

 21. عقائد الامامیه مظفر (ره)

 22. عقاید استدلالی

 23. مباحث ولایت مطلقه فقیه

 24. معاد استدلالی

 25. بدایه الحکمه (فلسفه)

 26. بحثی مبسوط در آموزش عقاید

 27. مختصر المعانی پایه ۴

 28. مغنی الادیب

 29. المنطق مظفر (ره) جلد ۳

 30. الموجز فی اصول الفقه ( تلخیص)

 31. اصول الفقه مظفر (ره ) جلد ۲

 32. شرح لمعه ۲ فقه ۵

 33. فلسفه شهید مطهری ره

 34. نهایه الحکمه (دوره اخر  چهار سال کامل به طول انجامید)

 35. رسائل قطع و ظن

 36. رسائل برائت

 37. رسائل استصحاب

 38. کفایه الاصول ۱ از ابتدا

 39. کفایه الاصول ۱ از نواهی

 40. کفایه الاصول ۲

 41. اسفار اربعه جلد۱

 42. اسفار اربعه جلد ۲

 43. مکاسب ۱محرمه

 44. مکاسب۲ کذب

 45. مکاسب ۳تنبیهات معاملات

 46. مکاسب۴ القول فی الاجازه والرد

 47. دوره اوّل خارج فقه الحجاب و النظر(شروع سال ۹۳/۹۴)۳سال طول کشیددر مدرس مرحوم تبریزی شروع ودر فیضیه تمام شد.

 48. مکاسب ۵القدره علی التسلیم

 49. مکاسب ۶خیارالشرط

 50. اسفار اربعه جلد۳ .( خارج فلسفه به مدت ۱۰ سال بوده است)

 51. دوره دوّم خارج فقه( الاضرار بالنفس).شروع سال ۹۷/۹۸و فعلا در فیضیه مدرس ۱۸ ادامه دارد( استاد ۶ سال است خارج فقه را شروع فرموده اند)

 52. مکاسب بخش ۷ جدید( الشروط التی…)

 53. رسائل ۲ ادله المجوزون

 54. رسائل ۳ شبهه وجوبیه

 55. رسائل ۴ خاتمه فیمایعتبر فی العمل الاصل

 56. کتاب البیع حضرت امام ره  جلد ۲بحث ولایت فقیه

 57. المستمسک مرحوم حکیم ره جلد ۱۴ بحث حجاب و نظر

 58. جواهر الکلام جلد ۲۱ امر به معروف و نهی از منکر

 59. رسائل ۵ جدید

 60. الفائق فی الاصول

 61. کفایه الاصول دوره سوّم

 62. خارج فقه سال ۳ از دوره ۲