تدریس های غیر رسمی


تدریس های غیر رسمی

برخی تدریس های غیر رسمی در بروجرد و قم که بعضی چندین دوره متعدد بوده است :

 1. اغلب بخش های جامع المقدمات

 2. جامی

 3. زبان قرآن جلد ۱ و ۲

 4. جواهر البلاغه

 5. مختصر البدیع

 6. مقدمه مختصر المعانی

 7. المطول – علم البدیع

 8. منطق سال سوم دبیرستان

 9. حاشیه ملا عبدالله یزدی

 10. منطق منظومه سبزواری

 11. الموجز فی اصول الفقه (اصل نه تلخیص شده)

 12. اصول الاستنباط

 13. اصول الفقه (۲)

 14. حلقات شهید صدر (ره)

 15. شرح لمعه ۱ فقه ۱

 16. شرح لمعه ۲ فقه ۴

 17. شرح لمعه ۲ فقه ۶

 18. مکاسب خیارات

 19. فلسفه سال چهارم دبیرستان

 20. کشف المراد

 21. بدایه الحکمه (فلسفه)

 22. کفایه الاصول ۱

 23. کفایه الاصول ۲

 24. سهام الارث و محاسبات عددی

 25. اصول الحدیث و احکامه – علم درایه

 26. رسائل قطع و ظن

 27. کلیات فی علم الرجال

 28. تحریرالوسیله ۱

 29. تحریر الوسیله ۲

 30. نهایه الحکمه (فلسفه)

 31. نهج البلاغه – کامل

 32. تفسیر قرآن کریم – کامل

 33. الفلسفه العلیا – سید رضا صدر (ره)

 34. خطبتین حضرت فاطمه سلام الله علیها

 35. اصول کافی – کامل

 36. محجه البیضا

 37. فروع کافی باب حج النبی صلی الله علیه و آله

 38. عروه الوثقی ۱

 39. عروه الوثقی ۲

 40. رساله اعتبارات علامه طباطبایی ره

 41. فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله

 42. و …